forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 268 посетителя в сайта
Home Училищен екип
Училищен екип

СУ „Ангел Каралийчев”, гр. Стражица

Училищният екип осъзнава новата си мисия да утвърждава СУ„Ангел Каралийчев като иновативно конкурентноспособно училище, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, насърчава и подкрепя всяка отделна личност да получи образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Тази мисия можем да открием в доклада на ЕК по образование, в който са изведени следните приоритети:

  • Учене за знания и компетентности („да се учим да учим”).
  • Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионални задължения („да се учим да правим”).
  • Учене, насочено към социални умения-да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели („учене, за да живеем в разбирателство с другите”).
  • Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи („да се учим да бъдем”).

Във връзка с тези приоритети в Стратегията за развитие на училището за периода 2020-2024 година училищният екип си е поставил следната

ОСНОВНА ЦЕЛ: Учениците, обучаващи се в СУ „Ангел Каралийчев”, да бъдат хармонични и образовани личности, конкурентоспособни, с изградено гражданско съзнание и поведение, с творческо мислене и индивидуален познавателен опит. Достигане на европейските стандарти за качествено модерно образование и личностна реализация.

 

Ръководство

Инж. Катя Атанасова Петрова

Длъжност: Директор

Образование: ВМЕИ гр. Габрово - магистър – технология на машиностроенето; Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - магистър по начална училищна педагогика

Описание правомощията на директора

Цветанка Стойчева Захариева

Длъжност: Заместник - директор

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - магистър по начална училищна педагогика,
магистър по информатика, мултимедийни системи и
технологии в образованието

Квалификация: І­­І ПКС

Петя Николаева Калчева

Длъжност: Заместник - директор

Образование: Югозападен университет “Неофит Рилски“ гр. Благоевград - магистър География, ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – магистър История. Българска история
Квалификация: І ПКС

Учители прогимназиален и гимназиален етап

Тодорка Радославова Цонева

Длъжност: старши учител по български език и литература
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”
Квалификация: І ПКС

Цветомира Николаева Никова

Длъжност: учител по български език и литература
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Български език и история

Квалификация: : ІV ПКС

Катина Стоянова Иванова

Длъжност: старши учител по български език и литература
Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" - магистър - българска филология, магистър руски език
Квалификация: : ІV ПКС

Сашка Тодорова Колева

Длъжност: главен учител гимназиален етап по руски език

Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" - магистър руски език, магистър - българска филология,

Квалификация: : І ПКС

Милена Ганчева Цанева

Длъжност: старши учител по английски език
Образование: Висши училища в чужбина - магистър руски език; Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов - Финансов контрол СУ "Св. Климент Охридски" - Английски език и литература

Квалификация: : І­­І ПКС

Здравка Стефанова Костова

Длъжност: старши учител по английски език

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – История; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Английска филология;

Квалификация: : ІV ПКС

Петя Иванова Димова

Длъжност: учител по английски език
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Преводач по френски и английски език; Учител по английски език
Квалификация: : ІV ПКС

Нели Николаева Войнова

Длъжност: учител по английски език
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Филолог - преводач, учител; Учител по английски език

Квалификация: : ІV ПКС

Даниел Христов Пенчев

Длъжност: старши учител по математика

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - математика и информатика
Квалификация: : ІV ПКС

Анна Байчева Панайотова

Длъжност: старши учител по математика

Образование: СУ "Св. Климент Охридски" - физика и математика

Квалификация: : ІV ПКС

Виктория Франчешкова Димитрова

Длъжност: Ръководител направление ИКТ
Образование: Университет по архитектура, строителство и геодезия – София - Хидромелиоративно строителство; ВСУ „Черноризец Храбър“ – Водоснабдяване и канализация; ТУ – Варна – Учител по информатика и информационни технологии

Милко Георгиев Колев

Длъжност: старши учител по информатика и информационни технологии

Образование: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Математика и информатика; Национална спортна академия – София - Физическо възпитание
Квалификация: ІІ ПКС

Пепа Господинова Колева

Длъжност: старши учител по информатика и информационни технологии

Образование: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Математика и информатика
Квалификация: ІІ ПКС

Пенка Илиева Дачева

Длъжност: старши учител по информатика и информационни технологии

Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" - Химия и физика; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Учител пэ информатика и информационни технологии
Квалификация: : ІV ПКС

Сашка Стефанова Дойкова

Длъжност: старши учител по информатика и информационни технологии

Образование: СУ "Св. Климент Охридски" - физика и математика; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”- информатика, комп.мултимедия
Квалификация: ІІ ПКС

Александра Руменова Христова

Длъжност: Учител по история и цивилизации
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Историк. Учител по история

Квалификация: : ІV ПКС

Цветанка Василева Станева-Илиева

Длъжност: главен учител прогимназиален етап по история и цивилизации
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Историк. Учител по история
Квалификация: : ІІ ПКС

Пепа Александрова Трашлиева

Длъжност: старши учител география и икономика

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - История и география
Квалификация: : ІІ ПКС

Иван Марков Митев

Длъжност: старши учител география и икономика

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - История и география
Квалификация: : V ПКС

Галина Любенова Плачкова

Длъжност: старши учител по биология и здравно образование

Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" – 1. Биология 2. Химия; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Бизнес и право

Квалификация: : ІV ПКС

Кръстю Маринов Кръстев

Длъжност: старши учител по физика и астрономия

Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" – Химия и физика; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Спортна педагогика
Квалификация: : ІV ПКС

Таня Маринова Маринова

Длъжност: старши учител по химия и опазване на околната среда

Образование: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 1. Химия 2. Физика

Квалификация: : V ПКС

Димитър Игнатов Димитров

Длъжност: старши учител по природни науки

Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" - Биология и химия; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Спортна педагогика

Квалификация: : V ПКС

Рая Стефанова Николова

Длъжност: учител по музика
Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" - Педагогика на обучението по музика; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – ПНУП

Квалификация: : ІV ПКС

Огнян Младенов Крумов

Длъжност: старши учител по изобразително изкуство
Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски" – Педагогика на обучението по изобразително изкуство; Педагогически колеж – Дупница - Трудово обучение и изобразително изкуство
Квалификация: : ІІ ПКС

Христо Атанасов Христов

Длъжност: учител по физическо възпитание и спорт

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Педагогика на обучението по физическо възпитание
Квалификация: : ІV ПКС

Даниела Богданова Калчева-Караколева

Длъжност: учител по физическо възпитание и спорт
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” –ІV курс Педагогика на обучението по физическо възпитание

Станислав Маринов Йорданов

Длъжност: старши учител по физическо възпитание и спорт

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Педагогика на обучението по физическо възпитание
Квалификация: : ІV ПКС

Иванка Панчева Василева-Христова

Длъжност: учител практическо обучение
Образование: Институт за учители по практика – Сливен - Учител по учебна и производствена практика - обществено хранене

Румяна Петрова Павлова

Длъжност: учител теоретично обучение
Образование: Висш институт по Хранителна и Вкусова Промишленост гр.Пловдив - магистър инженер-технолог; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Професионална квалификация учител

Учители ЦДО V – VІІ клас

Ралица Йорданова Савова

Длъжност: учител ЦДО
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - География

Стефан Иванов Иванов

Длъжност: учител ЦДО
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Педагогика на обучението по музика

Владимир Огнянов Младенов

Длъжност: учител ЦДО
Образование: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Международни икономически отношения ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - ПП Учител по икономика

Милен Стоянов Кирилов

Длъжност: учител ЦДО
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – История, магистър – география и икономика

Таня Йорданова Николаева

Длъжност: учител ЦДО
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Финанси, ПП педагогическа правоспособност; магистър – география и икономика

Квалификация: ­­V ПКС

Десислава Живкова Русева

Длъжност: учител ЦДО
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Педагогика на изобразителното изкуство

Квалификация: V ПКС

Велислава Боянова Велинова

Длъжност: учител ЦДО
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” – Учител по български език и литература

Учители начален етап

Цанка Иванова Йорданова Петрова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП; Образователен мениджмънт
Квалификация: І­­V ПКС

Елена Николаева Василева

Длъжност: учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП; Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Специална педагогика

Квалификация: І­­V ПКС

Пенка Атанасова Цонева

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Техника на металите и металообработваща техника; Пр/НПП Тракийски университет - Стара Загора - Пр/НПП Начален учител

Квалификация: ІV ПКС

Станислав Недков Стоянов

Длъжност: учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП и чужд език; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Психология

Квалификация: V ПКС

Нели Христова Йорданова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП
Квалификация: ІV ПКС

Дарина Райчева Николова

Длъжност: учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП

Квалификация: V ПКС

Калоян Маринов Владимиров

Длъжност: учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” бакалавър
- ПНУП

Мария Йорданова Иванова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП
Квалификация: ІV ПКС

Станислава Георгиева Иванова

Длъжност: учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП, магистър - история

Квалификация: V ПКС

Ирена Стефанова Атанасова

Длъжност: главен учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП
Квалификация: ІV ПКС

Фиданка Красимирова Йорданова

Длъжност: учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП

Квалификация: І­­V ПКС

Нели Кръстева Димитрова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП
Квалификация: V ПКС

Таня Пенева Николова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП; Соц. педагогика. Педагогика на социализацията на децата в риск

Елка Петрова Нейкова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП
Квалификация: ІV ПКС

Цветелина Любомирова Пенчева

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП
Квалификация: ІV ПКС

Светлана Василева Генова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП
Квалификация: ІV ПКС

Мариана Иванова Цонева

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП

Квалификация: І­­V ПКС

Атанас Николов Кънев

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” ПНУП; Соц. педагогика. Педагогика на социализацията на децата в риск
Квалификация: ІV ПКС

Димка Стефанова Славева

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП
Квалификация: ІV ПКС

Милена Дончева Петрова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - НУП и английски език; ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” - Туризъм
Квалификация: ІV ПКС

Боянка Христова Николова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП; Национална спортна академия – София - Физическо възпитание
Квалификация: ІV ПКС

Петя Симеонова Станойска

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” Педагог, детски и начален учител;
Квалификация: ІV ПКС

Диана Божанова Стоилова

Длъжност: старши учител начален етап
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” НУП;
Квалификация: ІV ПКС

Приобщаващ екип

Велислава Димитрова Радева

Длъжност: педагогически съветник
Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, психология
СУ „Св. Климент Охридски”, трудова и организационна психология

Квалификация: V ПКС

Анета Тодорова Петрова

Длъжност: училищен психолог
Образование: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Български език и руски език; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Психология

Квалификация: V ПКС

Анета Стоянова Стоянова

Длъжност: логопед 
Образование: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения

Полина Михайлова Кънчева

Длъжност: ресурсен учител
Образование: ВТУ, „Св.св. Кирил и Методий” - История, Ресурсен учител
Квалификация: ІI ПКС

Пепа Богомилова Кънева

Длъжност: ресурсен учител 
Образование: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" – ПНУП; Спец. педагогика. Педагогика на деца със СОП

Петя Маринова Караиванова

Длъжност: ресурсен учител 
Образование: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Психология Ресурсен учител

Еленка Димитрова Панайотова

Длъжност: Социален работник, закрила на детето
Образование: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Социални дейности

Непедагогически персонал

Детелина Василева Терзиева

Длъжност: Главен счетоводител
Образование: Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов - счетоводство и контрол

Ани Димитрова Тодорова

Длъжност: Завеждащ, административна служба
Образование:
Техникум по икономика „В. Коларов” – В. Търново - Счетоводство и контрол

Светослава Иванова Михайлова

Длъжност: Касиер – домакин
Образование: Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов
- Икономист

Ренета Данева Стефанова

Длъжност: Библиотекар
Образование:
Техникум по електроника „А. Попов” – В. Търново - Монтьор на радиоелектронна техника

Силвия Крумова Манчева

Длъжност: Специалист обучение и развитие
Образование:
СА "Д. А. Ценов" – магистър с професионална квалификация икономист-счетоводител; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - магистър с професионална квалификация юрист.

Красимир Богданов Николов

Длъжност: Огняр
Образование:
СПТУ "Васил Друмев", гр. Стражица – автомонтьор и водач на МПС категория С; Пр/НПП Обслужване на парни и водогрейни котли

Недю Димитров Димитров

Длъжност: Организатор, ремонт и поддръжка
Образование: ТМСС – гр. Павликени - Машинен техник

Иван Стефанов Тончев

Длъжност: Шофьор, автобус
Образование: СПТУ "Васил Друмев", гр. Стражица – автомонтьор и водач на МПС категория С

Николай Гошев Колев

Длъжност: Шофьор, автобус
Образование: СПТУ "Васил Друмев", гр. Стражица – автомонтьор и водач на МПС категория С

Евгени Георгиев Панайотов

Длъжност: Шофьор, автобус
Образование: СПТУ "Васил Друмев", гр. Стражица – автомонтьор и водач на МПС категория С

Тодор Димитров Тодоров

Длъжност: Шофьор, автобус
Образование: СПТУ "Васил Друмев", гр. Стражица – автомонтьор и водач на МПС категория С

Красимир Петров Цонков

Длъжност: Пазач/Портиер
Образование: ОУ "Николай Райнов", с. Кесарево – автомонтьор и водач на МПС категория С

Стойка Христова Антонова

Длъжност: Чистач/ Хигиенист
Образование:
СУ „Ангел Каралийчев” - Стражица

Елка Борисова Чалъкова

Длъжност: Чистач/ Хигиенист
Образование:
СУ „Ангел Каралийчев” - Стражица

Ралица Манасиева Крумова

Длъжност: Чистач/ Хигиенист
Образование: СУ „Максим Райкович” - Лясковец

Марийка Димитрова Манолова

Длъжност: Чистач/ Хигиенист
Образование:
Техникум по електроника „А. Попов” – В. Търново - Монтьор на радиоелектронна техника

Ганка Стоянова Маринова

Длъжност: Чистач/ Хигиенист
Образование:
СУ „Ангел Каралийчев” - Стражица

Петранка Стоилова Василева

Длъжност: Чистач/ Хигиенист
Образование:
ОУ „Отец Паисий” - Сандрово

Веска Иванова Димитрова

Длъжност: Чистач/ Хигиенист
Образование:
СУ „Ангел Каралийчев” - Стражица

Антоанета Йорданова Иванова

Длъжност: Фелдшер
Образование: ПМИ
В. Търново – Фелдшер

Последно променен на Петък, 18 Ноември 2022 09:09
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица