forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 704 посетителя в сайта
Home Документи
Други документи

  АРХИВ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ
 1. Организация на учебния ден  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 2. Форми на обучение в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2029 г.
 3. Програма за целодневна организация на учебния ден в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2018/2019 г.
 4. График за  класни  и контролни  работи на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 5. Етичен кодекс на работещите с деца. Допълнение на длъжностна характеристика.
 6. Планове на комисии  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 7. Училищен учебен план на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 8. График за провеждане на обучението по БДП в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 9. План за квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 10. План за вътрешно-квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2016/2017 г.
 11. Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2016/2017 г.
 12. Отчет за изпълнение на плана  за квалификационната дейност на СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 13. План за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2018/2019 г.
 14. График  за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г
 15. План за защита при бедствия на пребиваващите  в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 16. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ИНЦИДЕНТ ИЛИ ПРОЯВА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ И ВЪРХУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” ГР.СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА  2017/ 2018 ГОДИНА
 17. Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 18. График за провеждане на модул ФВС в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 19. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица за учебната 2011/2012 г.
 20. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица 14.01.2014 г.
 21. Процедура за записване на деца в подготвителен клас за учебната 2014/2015
 22. Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2014/2015
 23. Процедура за записване на децата в първи клас за учебната 2014/2015
 24. Статут на училищен ученически омбудсман
 25. Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2018/2019 година в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица
 26. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 27. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 2017/2018
 28. План за превенция и интервенция  на  насилието и  тормоза в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 29. План за действие за ограничаване на агресията между учениците в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 30. План за дейността на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието  в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 31. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 32. Правила и процедури за действия при възникнал инцидент или проява между учениците и върхи ученицитев СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица за ученбата 2017/2018 г.
 33. Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система  в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 34. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците  в  СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 35. Стратегия за развитие на СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2014 - 2020 г.
 36. Стратегия за развитие на СУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2016 - 2020 г.
 37. Стратегия за развитие на СУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2020 - 2024 г.
 38. План на училищната комисия по БДП за учебната 2019/2020 г.
 39. Регламент на първи национален конкурс за учители иноватори в образованието
 40. Правилник за дейността на училището 2015/2016
 41. Годишен план за дейността на училището 2015/2016

 

 

Архив 2019-2020 г.

Архив 2018-2019 г.

Архив 2017-2018 г.

Архив 2016-2017 г.

Архив  други документи

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица