forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Кой е Онлайн ?

В момента има 265 посетителя в сайта
Home Документи
Стражица - Документи
Оценка на читателите: / 21
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Administrator   
Четвъртък, 06 Октомври 2011 08:04

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ в СУ "Ангел Каралийчев" гр.Стражица

за Учебна 2019/2020 год.

 

I.Разписание на часовете за задължителна и задължително-избираема подготовка

 

Понеделник - Петък

1.

8,00 – 8,40

2.

8,50 – 9,30

3.

9,50 -10,30

4.

10,40 – 11,20

5.

11,30 – 12,10

6.

12,20 – 13,00

7.

13,05 – 13,45

 

II. Административни услуги предоставяни от  СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица

 

Информация за услугите предоставяни от образователните институции

Информация, за мерките, включени в  Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация и образци на заявления по предоставянето на извършвани от Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново

„Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация и образци на заявления за услугите предоставяни от Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново

Идентификатор и наименование на услугата,


Идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Услуги предоставяни от Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново

Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление

138

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

3. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

4. Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

изтегли информация

изтегли образец на заявление

141

Издаване на диплома за средно образование

изтегли информация

изтегли образец на заявление

143

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

изтегли информация

изтегли образец на заявление

147

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

изтегли информация

изтегли образец на заявление

148

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

изтегли информация

изтегли образец на заявление

149

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

изтегли информация

изтегли образец на заявление

150

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

изтегли информация

изтегли образец на заявление

153

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

изтегли информация

изтегли образец на заявление

154

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

изтегли информация

изтегли образец на заявление

155

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

изтегли информация

изтегли образец на заявление

156

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

изтегли информация

изтегли образец на заявление

156

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

изтегли информация

изтегли образец на заявление

 

III. Документи на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица

 1. Организация на учебния ден  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 2. Форми на обучение в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2029 г.
 3. Програма за целодневна организация на учебния ден в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2018/2019 г.
 4. Годишен план за дейността на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г
 5. График за  класни  и контролни  работи на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 6. Етичен кодекс на работещите с деца. Допълнение на длъжностна характеристика.
 7. Планове на комисии  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 8. Училищен учебен план на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 9. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019
 10. График за заседанията на педагогическия съвет на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 11. График за провеждане на обучението по БДП в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 12. План за квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 13. План за вътрешно-квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2016/2017 г.
 14. Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2016/2017 г.
 15. Отчет за изпълнение на плана  за квалификационната дейност на СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 16. План за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2018/2019 г.
 17. График  за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г
 18. Правилник за  безопасни условия на труд и учене в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 19. Правилник за вътрешния трудов ред на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица 2019/2020 г.
 20. Правилник за дейността на училището за учебната 2019/2020 г.
 21. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2018/2019 г.
 22. Етичен кодекс на училищната общност в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 23. Мерки за повишаване на качеството на образованието  в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 24. План за защита при бедствия на пребиваващите  в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 25. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ИНЦИДЕНТ ИЛИ ПРОЯВА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ И ВЪРХУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” ГР.СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА  2017/ 2018 ГОДИНА
 26. Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 27. График за провеждане на модул ФВС в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 28. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица за учебната 2011/2012 г.
 29. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица 14.01.2014 г.
 30. Бюджет на СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2011/2012 г.
 31. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица
 32. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2012
 33. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2012
 34. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.12.2012
 35. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.03.2013
 36. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2013
 37. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2013
 38. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2014
 39. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2014
 40. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2015
 41. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2015
 42. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2015
 43. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2015
 44. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2016
 45. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2016
 46. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2016
 47. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2016
 48. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2017
 49. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2017
 50. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2017
 51. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2017
 52. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2018
 53. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2018
 54. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2018
 55. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2018
 56. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2019
 57. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2019
 58. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2019
 59. Бюджет с тримесечно разпределение  за  2019 година - Делегирани от държавата дейности
 60. Бюджет с тримесечно разпределение за 2014 година - Делегирани от държавата дейности
 61. Процедура за записване на деца в подготвителен клас за учебната 2014/2015
 62. Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2014/2015
 63. Процедура за записване на децата в първи клас за учебната 2014/2015
 64. Статут на училищен ученически омбудсман
 65. Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2018/2019 година в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица
 66. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 67. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 2017/2018
 68. Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици  в СУ "Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 69. План за превенция и интервенция  на  насилието и  тормоза в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 70. План за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училище  в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 71. План за действие за ограничаване на агресията между учениците в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 72. План за дейността на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието  в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 73. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 74. Правила и процедури за действия при възникнал инцидент или проява между учениците и върхи ученицитев СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица за ученбата 2017/2018 г.
 75. ПЛАН  НА КОМИСИЯТА ЗА ЗДРАВНО и ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ за учебната 2019/2020 година
 76. Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система  в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 77. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците  в  СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 78. Стратегия за развитие на СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2014 - 2020 г.
 79. Стратегия за развитие на СУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2016 - 2020 г.
 80. План на училищната комисия по БДП за учебната 2019/2020 г.
 81. Регламент на първи национален конкурс за учители иноватори в образованието

 

Последно променен на Вторник, 26 Ноември 2019 18:19
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица