forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Кой е Онлайн ?

В момента има 39 посетителя в сайта
Home Документи
Стражица - Документи
Оценка на читателите: / 20
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Administrator   
Четвъртък, 06 Октомври 2011 08:04

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ в СУ "Ангел Каралийчев" гр.Стражица

за Учебна 2017/2018 год.

 

I.Разписание на часовете за задължителна и задължително-избираема подготовка

 

Понеделник - Петък

1.

8,00 – 8,40

2.

8,50 – 9,30

3.

9,50 -10,30

4.

10,40 – 11,20

5.

11,30 – 12,10

6.

12,20 – 13,00

7.

13,05 – 13,45

 

II.Разписание на часовете в ПИГ

ПИГ I - IV клас

ПИГ V - VIII клас

1 12,10 12,50 13,00 13,40
2 12,50 13,30 13,40 14,20
3 13,30 14,10 14,20 15,00
4 14,15 14,55 15,05 15,45
5 14,55 15,35 15,45 16,25
6 15,40 16,20 16,30 17,10

 

III.Продължителност на 1 учебен час

Задължителна подготовка и ЗИП Занятия в ПИГ
I и II клас - 35 минути I - II  клас  - 35 минути
III и IV клас  - 40 минути III - IV клас  - 40 минути
V - XII клас  - 40 минути V - V III клас  - 40 минути

 

IV.Организация на часовете в ПИГ

ПИГ I - IV клас ПИГ V - VIII клас
дейност дейност
12,10-12,50 обяд,организиран отдих и физическа активност 13,00-13,40 обяд,организиран отдих и физическа активност
12,50-13,30 организиран отдих и физическа активност 13,40-14,20 организиран отдих и физическа активност
13,30-14,10 самоподготовка 14,20-15,00 самоподготовка
14,15-14,55 самоподготовка 15,05-15,45 самоподготовка
14,55-15,35 занимания по интереси 15,45-16,25 занимания по интереси
15,40-16,20 занимания по интереси 16,30-17,10 занимания по интереси

 

 

Документи на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица

 1. Годишен план за дейността на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 2. График за  класни  и контролни  работи на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 3. Планове на комисии  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 4. Училищен учебен план на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 5. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2017/2018
 6. Програма за целодневна организация на учебния ден в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2016/2017 г.
 7. График за заседанията на педагогическия съвет на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 8. График за провеждане на обучението по БДП в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2016/2017 г.
 9. Организация на учебния ден  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 10. План за квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 11. План за вътрешно-квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2016/2017 г.
 12. Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2016/2017 г.
 13. Отчет за изпълнение на плана  за квалификационната дейност на СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 14. План за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 15. График  за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г
 16. Правилник за  безопасни условия на труд и учене в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 17. Правилник за вътрешния трудов ред на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица 2017/2018 г.
 18. Правилник за дейността на училището за учебната 2017/2018 г.
 19. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 20. Етичен кодекс на училищната общност в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2016/2017 г.
 21. Мерки за повишаване на качеството на образованието  в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 22. План за защита при бедствия на пребиваващите  в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 23. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ИНЦИДЕНТ ИЛИ ПРОЯВА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ И ВЪРХУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” ГР.СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА  2017/ 2018 ГОДИНА
 24. Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 25. График за провеждане на модул ФВС в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 26. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица за учебната 2011/2012 г.
 27. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица 14.01.2014 г.
 28. Бюджет на СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2011/2012 г.
 29. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица
 30. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2012
 31. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2012
 32. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.12.2012
 33. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.03.2013
 34. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2013
 35. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2013
 36. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2014
 37. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2014
 38. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2015
 39. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2015
 40. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2015
 41. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2015
 42. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2016
 43. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2016
 44. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2016
 45. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2016
 46. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2017
 47. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2017
 48. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2017
 49. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2017
 50. Бюджет с тримесечно разпределение за 2014 година - Делегирани от държавата дейности
 51. Процедура за записване на деца в подготвителен клас за учебната 2014/2015
 52. Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2014/2015
 53. Процедура за записване на децата в първи клас за учебната 2014/2015
 54. Статут на училищен ученически омбудсман
 55. Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2016/2017 година в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица
 56. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 57. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 2017/2018
 58. Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици  в СУ "Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 59. План за противодействие на училищния тормоз в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 60. План за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училище  в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 61. План за действие за ограничаване на агресията между учениците в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 62. План за работа на училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз между учениците  в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 63. ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕза учебната 2017/2018 година
 64. Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система  в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 65. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците  в  СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 66. Стратегия за развитие на СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2014 - 2020 г.
 67. Стратегия за развитие на СУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2016 - 2020 г.

 

Последно променен на Понеделник, 22 Януари 2018 16:52
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator SOU.

Стражица Стражица Стражица