forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 962 посетителя в сайта
Home Документи
Стражица - Документи
Оценка на читателите: / 21
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Administrator   
Четвъртък, 06 Октомври 2011 08:04

СУ "Ангел Каралийчев" гр.Стражица, учебна 2020/2021 год.

 

Документи на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица

 1. Организация на учебния ден  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 2. Правила за работа на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица през учебната 2020/2021 г. и мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекция в условията на COVID-19
 3. Форми на обучение в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2029 г.
 4. Програма за целодневна организация на учебния ден в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2018/2019 г.
 5. Годишен план за дейността на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г
 6. График за  класни  и контролни  работи на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 7. Етичен кодекс на работещите с деца. Допълнение на длъжностна характеристика.
 8. Планове на комисии  на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 9. Училищен учебен план на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г
 10. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021
 11. График за заседанията на педагогическия съвет на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 12. График за провеждане на обучението по БДП в СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 13. План за квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 14. План за вътрешно-квалификационната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2016/2017 г.
 15. Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2016/2017 г.
 16. Отчет за изпълнение на плана  за квалификационната дейност на СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 17. План за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2018/2019 г.
 18. График  за контролната дейност на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г
 19. Правилник за  безопасни условия на труд и учене в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 20. Правилник за вътрешния трудов ред на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица 2020/2021 г.
 21. Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г.
 22. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 23. Етичен кодекс на училищната общност в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 24. Мерки за повишаване на качеството на образованието  в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 25. План за защита при бедствия на пребиваващите  в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 26. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ИНЦИДЕНТ ИЛИ ПРОЯВА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ И ВЪРХУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” ГР.СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА  2017/ 2018 ГОДИНА
 27. Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 28. График за провеждане на модул ФВС в СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2014/2015 г.
 29. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица за учебната 2011/2012 г.
 30. Вътрешни правила за работна заплата в СОУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица 14.01.2014 г.
 31. Бюджет на СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2011/2012 г.
 32. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица
 33. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2012
 34. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2012
 35. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.12.2012
 36. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.03.2013
 37. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2013
 38. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2013
 39. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2014
 40. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2014
 41. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2015
 42. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2015
 43. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2015
 44. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2015
 45. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2016
 46. Отчет на Бюджета на СОУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2016
 47. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2016
 48. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2016
 49. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2017
 50. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2017
 51. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2017
 52. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2017
 53. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2018
 54. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2018
 55. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2018
 56. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2018
 57. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.03.2019
 58. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.06.2019
 59. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 30.09.2019
 60. Отчет на Бюджета на СУ"Ангел Каралийчев" гр. Стражица към 31.12.2019
 61. Бюджет с тримесечно разпределение  за  2019 година - Делегирани от държавата дейности
 62. Бюджет с тримесечно разпределение за 2014 година - Делегирани от държавата дейности
 63. Процедура за записване на деца в подготвителен клас за учебната 2014/2015
 64. Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2014/2015
 65. Процедура за записване на децата в първи клас за учебната 2014/2015
 66. Статут на училищен ученически омбудсман
 67. Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2018/2019 година в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица
 68. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 69. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 2017/2018
 70. Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици  в СУ "Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 71. План за превенция и интервенция  на  насилието и  тормоза в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 72. План за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училище  в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 73. План за действие за ограничаване на агресията между учениците в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 74. План за дейността на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието  в  СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2017/2018 г.
 75. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2019/2020 г.
 76. Правила и процедури за действия при възникнал инцидент или проява между учениците и върхи ученицитев СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица за ученбата 2017/2018 г.
 77. ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ за учебната 2020/2021 година
 78. Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система  в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 79. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците  в  СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 80. Стратегия за развитие на СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2014 - 2020 г.
 81. Стратегия за развитие на СУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2016 - 2020 г.
 82. Стратегия за развитие на СУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за 2020 - 2024 г.
 83. План на училищната комисия по БДП за учебната 2019/2020 г.
 84. Регламент на първи национален конкурс за учители иноватори в образованието

 

Последно променен на Понеделник, 08 Февруари 2021 09:25
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица