forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1212 посетителя в сайта
Home Документи
Стражица - Документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 г

 1. Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2023 - 2024 г.
 2. Актуализирана стратегия за развитие на училището за периода 2020 - 2025 г. План за действие по изпълнение на училищната стратегия за периода 2020 - 20225 г.
 3. Правилник за дейността на училището
 4. Прилаганите училищни учебни планове
 5. Организация на учебния ден за учебната 2023 - 2024 г.
 6. План за квалификационната дейност за учебната 2023 - 2024 г.
 7. Форми на обучение (в Правилника за дейността)
 8. Годишен план за дейността на училището
 9. Мерки за повишаване качеството на образованието
 10. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
 11. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 12. График за консултативната дейност на учителите
 13. График за входящ и текущ контрол първи  срок на  2023 - 2024 г.
 14. График контролни и класни втори срок на 2023 - 2024 г.
 15. Приобщаващо образование
 16. Правила за работа на СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица през учебната 2023/2024 г. и мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекция в условията на COVID-19
 17. График за заседанията на педагогическия съвет на СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица за учебната 2023/2024 г.
 18. Правилник за  безопасни условия на труд и учене в СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица за учебната 2023/2024 г.
 19. Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици от училище и предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици в риск в СУ "Ангел Каралийчев" , гр. Стражица за учебната 2023/2024 г.
 20. План за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училище  в СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица за учебната 2023/2024 г.
 21. Правилник за вътрешния трудов ред на СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица 2023/2024 г.
 22. ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ за учебната 2023/2024 година
 23. Политики за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебната 2023/2024 г.
 24. Механизъм за противодействие  на насилието и тормоза в училище за учебната 2023/2024 г.
 25. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебната 2023/2024 г.
 26. План за дейността на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2023/2024 г.
 27. Правила и процедури за действия при възникнал инцидент или проява между учениците и върху учениците за учебната 2023/2024 г.
 28. План за контролната дейност на Директора за учебната 2023/2024 г.
 29. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2023/2024 г.
 30. План за дейността на комисия за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2023/2024 г.
 31. Безопасност на движението по пътищата
 32. Бюджет
 33. Училищни учебни планове 1 - 7 клас
 34. Училищни учебни планове 8 - 12 клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
 35. Училищни учебни планове 8 - 12 клас за профилирано обучение  с интензивно изучаване на английски език профил "Софтуерни и хардуерни науки"
 36. Вътрешно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН
 37. Брошура - Харта на ценностите и правилата в училище
 38. График за допълнително обучение по време на лятната ваканция за учениците от I до III клас за учебната 2023/ 2024 година

 

 

Архив 2022-2023 г.

Архив 2021-2022 г.

Архив 2020-2021 г.

Архив 2019-2020 г.

Архив 2018-2019 г.

Архив 2017-2018 г.

Архив 2016-2017 г.

Архив  документи от минали години

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица