forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1854 посетителя в сайта
Home Седмично разписание
Седмично разписание

Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ АНГЕЛ  КАРАЛИЙЧЕВ”  ГРАД  СТРАЖИЦА

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.:  (06161)  20 – 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg, http://soustrajica.com/

Уважаеми ученици, учители и родители,

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за периода 27.11.2020 до 21.12.2020 г. включително.

2. Преустановяват се всички присъствени събрания, заседания, обучения за квалификация на педагогическите специалисти и др.

3. Ограничавам достъпа на ученици, родители  и външни посетители в сградата на училището.

4. Преминаване на обучение в ОРЕС на учениците от І-ХІІ класове от 30.11.2020г до 18.12.2020 г като противоепидемична мярка за ограничаване на контактите на ученици и учители във връзка с разпространението на COVID-19

5. Неприсъственото обучениие на паралелките да се организира от всеки учител преподаващ в начален, прогимназиален и гимназиален етап чрез образователната платформа Microsoft Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно или асинхронно чрез групи в социалните мрежи, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.

За учениците от I до IV клас продължителността на учебните часове и дейности ще бъде по 20 минути, а междучасията удължени.

За учениците от V до VII клас продължителността на учебните часове и учебните дейности ще бъде по 30 минути, а междучасията удължени.

За учениците от VIII до XII клас продължителността на учебните часове ще бъде до 40 минути.

Обучението да се извършва по утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 година

Разписание на учебните часове:

Часове

І - ІV

V - VІІ

VІІІ-ХІІ

1

9,00-9,20

9,00-9,30

9,00-9,30

2

9,35-9,55

9,45-10,15

9,45-10,15

3

10,10-10,30

10,30-11,00

10,30-11,00

4

10,45-11,05

11,15-11,45

11,15-11,45

5

11,20-11,40

12,00-12,30

12,00-12,30

6

11,55-12,15

12,45-13,15

12,45-13,15

7

13,30-14,00

1

14,00-14,20

14,45-15,15

2

14,35-14,55

15,30-16,00

3

15,10-15,30

16,15-16,45

4

15,45-16,05

17,00-17,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Провеждане на спортни дейности:

Часовете за спортни дейности се провеждат от разстояние в електронна среда по утвърденият график

Учителят подбира методи, форми и средства, с които се провокират учениците за физическа активност.

7. Декемврийската сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение се отлага за 2021 г.

8. Групите ЦДО V-VІІ класове  ще се провеждат в Microsoft Teams по седмично разписание.

9. Част от предвидените извънкласни дейности и допълнителни учебни часове ще се провеждат по график в Microsoft Teams.

10. Родителите на ученици със специални образователни потребности ще получат отделни указания от ресурсните учители.

11. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, "Синхронно обучение от разстояние в електронна среда" е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

12. Очакваме да виждаме учениците чрез камери, когато са в учебен час или допълнителна дейност. За тези, които преминават за първи път в Microsoft Teams от началото на учебната година, моля да осигурят визуален контакт най-късно от 3 декември.

13. Учениците ще бъдат изпитвани и ще поставяме оценки.

14. Отсъствията от учебните часове ще бъдат вписвани в електронния дневник. За тяхното определяне като уважителни или неуважителни, класните ръководители на паралелките трябва да получават сканиран или сниман документ (медицинска бележка, заявление от родител и др.) , които до 3 дни след завръщане на учениците в училището да им бъде предоставен на хартия.

15. Училищната сграда ще бъде отворена всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от централен вход.

.

ПЕНКА ДИМИТРОВА

Директор на СУ „А. Каралийчев” –

 

Стражица

 

 

I СРОК, В СИЛА ОТ 15.09.2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  I - IV КЛАС, I СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ V -  XII КЛАС, I СРОК

 

 

Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2020/2021 година в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица

 

Правила за работа на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица през учебната 2020/2021 г. и мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекция в условията на COVID-19

Правила за безопасност в компютърната мрежа, училището и интернет

Кратък наръчник за родители - 12 идеи в ковид криза


Последно променен на Понеделник, 30 Ноември 2020 11:01
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица