forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1282 посетителя в сайта
Home Проект „Образование за утрешния ден“
ПРОЕКТ – „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПРОЕКТ – „Образование за утрешния ден“ - учебна 2019/2020 година

I. Заповед на Министъра на образованието и науката – виж тук…

II. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

III. Обща информация за проекта – виж тук….

IV. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VII. Приложение 1 Декларация за информирано съгласие

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

13.01.2020 год.

В СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица са сформирани две групи по Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

За учениците от I – IV клас

Група „Млад програмист“  с ученици от II и III клас - брой часове - 70 часа, период 13.01.2020г. - 14.09.2020г.

Ръководител на групата: Цветанка Захариева

За учениците от V - XII клас

Група „Дигитална работилница“ с ученици от V и VI клас - брой часове - 70 часа, период 13.01.2020г. - 14.09.2020г.

Ръководител на групата: Пенка Дачева


 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица