forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1390 посетителя в сайта
Home Управление на личните данни
Управление на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО ВНЕДРЕНАТА ПОЛИТИКА

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(в сила от 25 Май 2018 г.)

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

 • Кои сме ние ?

СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ с ЕИК: 000122463 е в качеството си на администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

 • Как да се свържете с нас?

Адрес:

* 5150, гр. СТРАЖИЦА

ул. „Дончо Узунов“  № 13,

тел.: 06161/2027;

Е-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Ръководството на СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ уважава поверителността на личните данни на всички ученици и заинтересовани страни свързани с тях.

 • Защитата на личната информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на информацията, е приоритетно важен въпрос за нас.
 • Ние обработваме лични данни по смисъла на нормативното законодателство в Република България, като го правим поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
 • Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в политиката ни за управление на сигурността на информацията.

 

Ръководството на СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (GDPR - ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ)  относно  защита  на  личните  данни,  закон  или  друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

 • Какво представлява „Политиката за сигурност на личните данни“?

Тази политика има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“:

 • Какви лични данни се събират и обработват?
 • Каква е целта на тяхното събиране и обработване?
 • За какъв срок се съхраняват личните данни?
 • С кого се споделят Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата политика за сигурност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

 • Какво са лични данни?

 

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез определен идентификатор като име, идентификационен номер, местонахождение, телефонен номер и др. или чрез един или повече специфични признаци, наричано за краткост „Субект на лични данни“.

 

 • Какви лични данни събира и обработва СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ за Вас?

На ученици, родители, персонал и доставчици на релевантни услуги свързани с образователния процес:

 • Три имена;
 • Адрес;
 • ЕГН;
 • Телефони и имейли;
 • Данни от лична карта;
 • Данни от трудова книжка;
 • Данни за здравен статус и експертни решения на ТЕЛК;
 • Свидетелства за съдимост;
 • Данни от автобиография;
 • Образователна степен;
 • Синдикални цели;
 • Възможност за лицево разпознаване от документи (дипломи, свидетелства и др.)

 

 • На какво основание СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ обработва личните Ви данни ?

 

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни и те се основават единствено на приложимото нормативно законодателство в Република България.

 

СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ събира и обработва лични данни на базата на приложимите нормативни актове и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

 

СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

 • За какви цели събираме Вашите лични данни?

 

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим образователните и възпитателните функции, за които сме призвани;
 • За да отговорим на Ваши жалби, запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да изпълняваме своите ангажименти;

 

 • Последици при непредоставянето на лични данни

Моля да имате предвид, че в случай, че не предоставите Ваши лични няма да можем да установим взаимоотношение с Вас, респективно както Вие, така и ние и може да бъдем лишени от възможността да проведем необходимата комуникация.

 

 • По какъв начин обработваме личните Ви данни?

 

За да изпълнява своята дейност СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ събира и обработва предоставените от Вас лични данни  по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“. Всички формуляри се предоставят и попълват на място в училището или чрез предоставяне на същите чрез учениците;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда.

 

 • Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни?

В зависимост от правното основание, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение е различен и е нормативно регламентиран.

 • На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

 

СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, ако не е налично правно основание за това - по искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните Ви данни, които СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ обработва за Вас и да получите копие с информация за тях в случай, че няма правно основание срещу това;
 • Право да искате от СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от Закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай, че са налице условията за това и няма правно основание срещу това;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно чeтивен формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни, в случай, че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

 • Какво значи всяко от горните права?

 

 • Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в нормативен акт съществува изрична забрана за предоставянето им.

 • Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно поради нормативно основание или е свързано с прекомерни усилия;

 • Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на нормативно основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за други цели. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

 • Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора.

Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

 • Право да отправите жалба или молба до Комисията за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от 5 (пет) години от извършването му.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

 

 • Изменения в Политиката за сигурност (уведомление за поверителност)

Актуалната версия на политиката за сигурност е налична и оповестена на интернет сайта на СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ (www.soustrajica.com), както и в училището * 5150, гр. СТРАЖИЦА, ул. „Дончо Узунов“  № 13

 

 • ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

инж. Виктория Франчешкова Димитрова

+359 878369355

е-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица