forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 512 посетителя в сайта
Home Седм.Разписание
Внедряване на иновация в СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” ГРАД СТРАЖИЦА

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.: (06161) 20 – 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg, http://soustrajica.com/

Медиация

Медиацията – една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия

Внедряване на иновация в СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2018 г. Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“, екип на СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, под ръководството на директора Пенка Димитрова, на 16 ноември 2018г. посети ОУ „Панайот Хитов“, гр. Сливен.

Медиацията беше демонстрирана като иновативен подход, в който не чрез готови отговори, а чрез предоставяне на възможност засегнатите сами да изявяват своите искания, се постига оптимално разрешаване на проблемната ситуация.

 

Педагогическите специалисти от СУ „Ангел Каралийчев“ работят за справянето с агресията и конфликтите чрез иновативни практики като:

· реализиране на проект „Училищен ученически омбудсман” насочен към подобряване на качеството и ефективността на гражданското образование, развиване и реализация на гражданските и социални компетентности

Училищният ученически съвет и училищния ученически омбудсман са част от процеса на предотвратяване на агресията и тормоза в училище. Води се ясна документация за случаите на агресия и тормоз.

Чрез създаване на продуктивна образователна среда в училище подпомагаме развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който е автономна, свободна личност, способна да поема отговорност за себе си и за другите; познава и отстоява своите права, свободи и отговорности;

Стимулира се взаимодействието и екипната работа между педагози, ученици и родители като предпоставка за създаване на иновативни модели в управлението и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

Съществуващата училищна образователна среда има нужда от усъвършенстване по отношение на процеса на актуализиране на учебното съдържание, квалификацията на учителите и възможностите на създадената училищна атмосфера да мотивира учениците за гражданска изява.

· Извънкласните дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците и родителите.

Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси, компетентности в различни области в неформална среда. По този начин те срещат разбиране и подкрепа и това е ефикасна превенция на проявите на насилие и агресия в училище.

При провеждане на иновативни извънкласни дейности се развива свободния избор и личностното себеизразяване.

· В училището работят училищен психолог и педагогически съветник.

Училищният психолог помага за по-успешното преодоляване на възникващи затруднения в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на учениците.

Дейността на педагогическия съветник е насочена към ученика и неговата индивидуалност при реализиране на добрите практики в училище.

През месец декември 2018 г. на свое заседание Педагогическият съвет при СУ „Ангел Каралийчев“ реши да се включи в иновацията за създаване на кабинет за медиация.

§ Изработване на Програма за училищна медиация

§ Обучение на учители за медиатори.

§ Изработване на документация на кабинета за медиация

§ Откриване на Кабинет по училищна медиация

§ Създаване на клуб „Медиация“, в който учениците да се учат да разрешават конфликти, възникнали по различни поводи, чрез включването им в ролеви игри, тренинги, лекции.

Планира се от началото на новата 2019 г. учителите да започнат работа по иновацията.

Идеята е да се решават възникнали казуси и спорове чрез ефективна комуникация между спорещите страни. В разрешаване на проблеми се използва посредник – медиатор, чиято основна задача е да помогне за преодоляване на различията, за сближаване на позициите на конфликтуващите. Медиацията ни учи да правим правилен избор и да разберем по-добре себе си и другите, защото “ Не е страшно, че грешим. Страшно е, че повтаряме грешките си.“ Оскар Уайлд.

Чрез обучение в Медиация децата стават по-добри, толерантни и се възпитават в дух на взаимопомощ, разбирателство и подкрепа. Медиацията помага

Какво е училищна медиация

Училищната медиация решава конфликти, възникнали в училищна среда с помощта на училищен медиатор. Училищният медиатор помага на страните да проведат фокусиран разговор и да постигнат договореност, която удовлетворява всяка от страните както поотделно, така и заедно. Медиаторът създава структурирана среда за разговор с цел страните да разберат дълбоките си интереси и истинските причини за случилото се. Медиацията позволява на страните да договорят най-доброто и за двете страни, получавайки разбиране за собствената си позиция и позицията на другия.

Какво трябва да знаете за основните принципи на медиацията

В медиация страните влизат доброволно и заявяват, че искат заедно да търсят най-доброто възможно решение. Всяка от страните е свободна да напусне медиацията във всеки един момент, както и да се върне към нея, когато прецени. Участниците в процедурата, независимо от техните роли и позиции, спрямо учебния процес са равнопоставени. Медиаторът не взема страна и не се опитва да изясни кой и в каква степен е прав или не, медиаторът е безпристрастен, а цялата получена и изложена информация по време на процедурата по медиация е поверителна.

Какво представлява процедурата „училищна медиация“

Всяка една от страните – директор, учител, родител, ученик или друг участник в учебния процес - може да се обърне към медиатор и да покани сам или чрез медиатора другата страна да участва в процедура по медиация. По време на първата работна среща, страните подписват декларация, че желаят да участват доброволно в процеса, което гарантира, че ще работят по своя воля и с желание за изясняване на случая.

Всички участници в медиацията, подписват декларация за поверителност на информацията, която се споделя по време на медиацията. При постигнато споразумение, страните решават дали да подпишат писмено споразумение или да имат устна договорка. Сключеното споразумение обикновено се спазва, защото е доброволно и ясно.

Какви са ползите от училищната медиация

· Насърчава и разрешава споровете по конструктивен начин;

· Освобождава средата от натрупаното напрежение и носи вдъхновение;

· Предотвратява дълги и частични проверки и наказателни процедури;

· Намалява стреса на работното място;

· Извежда от спиралата конфликт-санкция-конфликт;

· Освобождава съзнанието за учене/преподаване;

· Използва потенциала на конфликта за социално учене;

· Развива емоционално интелигентност

 

 

 

 

 

Последно променен на Петък, 14 Декември 2018 09:47
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица