forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Кой е Онлайн ?

В момента има 73 посетителя в сайта
Home Стипендии
Стражица - Стипендии
Оценка на читателите: / 18
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Administrator   
Сряда, 13 Март 2013 11:44

Стражица - Стипендии на ученици от СУ"Ангел Каралийчев"- 2014/2015  г.

 

Заповед за отупуснатите стипендии

 

Заявление-декларация по образец:

- Стипендия за на ученици с трайни увреждания

- Стипендия за подпомагане на достъпа на образование

- Стипендия за постигнати образователни резултати

- Стипендия за ученик без родители

 

Правила за отпускане на стипендия:

- Заповед

- Комисия

- Процедура за отпускане на стипендии

- Разпределение на средствата

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с промяната на Правилата за стипендии от ІІ срок на учебната 2012/2013 г. е необходимо да се подаде ново ЗАЯВЛЕНИЕ- ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидатите за стипендии. Такова заявление можете да получите от ЗАС на училището. Обърнете внимание на документите, които трябва да приложите към заявлението.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление-декларация по образец (разпечатва се от сайта на училището или се получава от канцеларията  и се попълва);

- Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството.

 

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и  пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

Представят се документи като:

- бракоразводно решение /при развод в семейството/, с присъдени родителски права за учениците;

- акт за сключен граждански брак –  при повторен брак на родител;

- смъртен акт

- решения за трайна неработоспособност;

- други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за стипендия.

За учащите братя и сестри се представя документ от съответното училище, че са записани за съответната учебна година в дневна форма на обучение.

Документите от чужбина да са преведени на български език от лицензиран преводач.

Документи, удостоверяващи месечния доход на семейството през  6-те месеца преди месеца, в който започва учебният срок;

Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от:

- доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност;

- месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;

- месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;

- обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи;

- присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

- Други доходи

. Брутният доход се удостоверява  със служебно издадени документи, върху които е посочен точния адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния номер. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход

Работещите в чужбина представят документ от работодателя  за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени    родителските права и декларация свободен текст от ученика за получената в периода издръжка от другия родител. Представят се и доходите на новия съпруг ( в случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права), или на лицето, с което се съжителства.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”.

За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др.  задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е  спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен.

Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител  и декларация свободен текст за размера на получения доход.

За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период. Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ /РУСО/. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

24. Нулев брутен доход не се приема.

25. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

Последно променен на Вторник, 09 Август 2016 14:19
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator SOU.

Стражица Стражица Стражица