forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Кой е Онлайн ?

В момента има 170 посетителя в сайта
Home Обяви
Стражица - Обяви
Оценка на читателите: / 7
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Administrator   

 

ЗАПОВЕД 1197/24.06.2019 г.


Относно: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща бюфет за закуски в сградата на СУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 24 кв.м

Пъленият текст на обявата  в pdf формат  можете да видите тук
Създаден на: 24.06.2019 г.

ЗАПОВЕД 1198/24.06.2019 г.

 

Относно: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в сградата на СУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 15,26 кв.м

Пъленият текст на обявата  в pdf формат  можете да видите тук
Създаден на: 24.06.2019 г.

 

О Б Я В А -  16.08.2016

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 22.08.2016 г. от 14,30 часа, в сградата на СУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица, кабинета на ЗДУД на ІІ етаж, комисията назначена със заповед №1222 / 08.08.2016 г. на директора на СУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица за разглеждане, оценка и класиране на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на готова храна по предварителни заявки за учениците в СОУ „Ангел Каралийчев” – гр. Стражица”, по обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас.; Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно., открита с Решение № 1135/12.07.2016 г. на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 01872-2016-0001.

 

 

Създаден на: 16.08.2016 г.

 

 

 

О Б Я В А -  20.04.2016

 

Относно : Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бюфет за закуски с обща площ  24кв.м в сградата на СОУ"А.Каралийчев" гр.Стражица

Пъленият текст на обявата  в pdf формат  можете да видите тук

 

 

О Б Я В А -  16.12.2013

 

На основание Заповед №263/16.12.2013 г. на директора на СОУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица, се обявява: търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в сградата на СОУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 15,26 кв.м., с началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 31 лв .

Търгът ще се проведе на 10.01.2014г. от 14.00 ч. в мултимедийната зала на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13. При липса на кандидати и непровеждане в тази връзка на търг за първата дата се насрочва втора дата за провеждане на търг - 24.01.2014 г. в мултимедийната зала от 14.00 ч..

Оглед на помещенито може да бъде извършен от кандидат-участниците в търга след представен документ за закупена тръжна документация и след предварителна заявка, всеки работен ден, от 10:00 до 16:00 часа, до последния работен ден, предхождащ датата на търга. За заявки – тел.: 06161 / 20-27 – Цветанка Захариева.а, Цената на тръжната документация е 5.00 лева /пет лева/. Тръжната документация се получава от ЗАС при СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13 до 15.00 часа на 9.01.2014 г.и за втора дата до 15.00 ч. на 23.01.2014г. , след представяне на документ за закупуването й. Определената сума се внася по банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG61STSA93003101104900, BICSTSABGSF или в касата на училището.

Депозитна вноска за участие в търга е трикратния размер на началната месечна тръжна цена, която се внасят в банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG32 STSA 9300 3301 503057, BIC - STSABGSF, до 16.00 часа на 09.01.2014 г. и за втора дата до 16.00 ч. на 23.01.2014г.

Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик – до 16.00 часа на 09.01.2014 г. и за втора дата до 16.00 ч. на 23.01.2014г. /в работни дни/. Необходимите документи за участие се подават при ЗАС на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13.

 

 

 

 

 

О Б Я В А  - 18.12.2012

 

 

На основание Заповед №236/18.12.2012 г. на директора на СОУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица, се обявява: търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за търговска дейност и приготвяне на закуски в сградата на СОУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 24 кв.м, с началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 120 лв .

Търгът ще се проведе на 11.01.2013г. от 14,00 часа в мултимедийната зала на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13.
Огледът на помещението може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка. Цената на тръжната документация е 5.00 лева /пет лева/. Тръжната документация се получава от ЗАС при СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13 до 16.00 часа на 09.01.2013 г., след представяне на документ за закупуването й. Определената сума се внася по банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG61STSA93003101104900, BICSTSABGSF или в касата на училището.

Депозитна вноска за участие в търга е трикратния размер на началната месечна тръжна цена, която се внасят в банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG32 STSA 9300 3301 503057, BIC STSABGSF.

Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се подават до 12.00 часа на 10.01.2013 г. при ЗАС на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост.

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица