Звук.Слух.Приложение на звука и ултразвука

Речник| Начало|
Източници на звук са трептящите тела.
Звукова вълна е предаването на трептенето от частица на частица в дадена среда.
Във вакуум няма звук.

Bидове звук:

1) инфразвук - честоти по-малки от 20 Hz ;
2) звук възприеман от човешкото ухо - честотите му са от 20 Hz до 20 000 Hz
3)ултразвук - честоти по-големи от
20 000 Hz


Защо говорната тръба (известна още като рупор) засилва гласа в дадена посока?

Формули

λ=u.T

u=λ.ν

ехограф - медицински уред за изследване на вътрешните органи на човешкото тяло.Работи с ултразвук

Тест № 23:

Зад.1.Във вакуум може да се разпространява:

а) инфразвук;

б) светлина;

в) звук, възприеман от човешкото ухо;

г) ултразвук.

Зад.2.При разпространение на звукова вълна има пренос на:

а) енергия;

б) вещество;

в) енергия и вещество.

Зад.3.Кое от изброените тела не е източник на звук?

а) струни на китара;

б) гласни струни;

в) елекрична лампа;

г) мембрана.

Зад.4.Защо при буря първо виждаме мълнията, а после чуваме гръм?

Зад.5.Височината на тона се определя от:

а) амплитудата на звука;

б) честотата;

в) периода;

г) средата, в която се разпространява звукът.

Зад.6.Колко е честотата на звука от високоговорител, ако за 4 секунди мембраната му извършва 2000 трептения?

Справочник|

Зад.7.Военен кораб изпраща ултразвуков сигнал и след 2 секунди приема отразеното от подводна лодка ехо. На какво разстояние се намира лодката?

Зад.8.Каква е честотата на звукова вълна с дължина на вълната 25 cm, ако се разпространява във?

а) вода;

б) въздух;

в) стъкло;

г) каучук.

Начална страница| Предишен| Упътване| Ключ| Следващ|

Качества на звука

Височина на тона-зависи от честотата на звука;


Обертонове-Няколко тона с пропорционални честоти(напр. 200 Hz, 400 Hz, 600 Hz;


Тембър- Определя се от вида и броя на обертоновете;


Сила на звука-зависи от амплитудата на звуковaта вълна


ехо - слухово възприятие, което получаваме от звук, който сме произвели и след отражението му в преграда се е върнал при нас

ехолот - уред използван на корабите за измерване на дълбочината на водата.Разстоянието до морското дъно(или до подводница)се определя от времето, за което ултразвуков сигнал отива до дъното и се връща до кораба

екран на ехолот